info@doh.sk  / 0911 900 501

 
 

 

   
 
 
 

  
Informácia o ochrane osobných údajov

poskytnutá v súlade s čl. 13 Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“)

Ďakujeme Vám za návštevu našej internetovej stránky. Záležitosť ochrany osobných údajov a ich dôvernosť, ako aj Vaše právo na informácie, berieme vážne a preto dodržiavame príslušnú vnútroštátnu i európsku legislatívu o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s dobrými mravmi a konáme spôsobom, ktorý neodporuje zákonu, ani ho neobchádza. Dbáme na to, aby sme Vaše osobné údaje vždy spracúvali v súlade s príslušnými právnymi predpismi (najmä GDPR, zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.). Najdôležitejšie aspekty nášho spracovania osobných údajov vysvetľujeme nižšie.

Kto sme?
Sme slovenská spoločnosť Reclay Slovensko, s.r.o., so sídlom Bohrova 1, 851 01 Bratislava, IČO: 36 332 852, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 35811/B (ďalej ako „my“ alebo „prevádzkovateľ“). Sme prevádzkovateľom, t.j. spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Znamená to, že zodpovedáme za ich ochranu a spôsob spracovania.

Údaje, ktoré spracúvame: 

  • Názov spoločnosti,
  • Sídlo spoločnosti / Poštová adresa sídla spoločnosti
  • Právna forma spoločnosti
  • Meno, Priezvisko, Telefón, Email, Pracovná pozícia

Okrem toho informácie, ku ktorým máme prístup, patria:

  • IP adresa Vášho zariadenia (napr. počítač, mobilný telefón), z ktorého sa pripájate na naše webové stránky;
  • otváraná stránka nášho webu;
  • kód odpovede http
  • dátum prístupu a času prístupu;
  • prenášané množstvo údajov;
  • identifikácia Vášho prehliadača a Vami používanom operačnom systéme.

Prečo spracúvame tieto údaje? 
Pokiaľ nám poskytujete svoje osobné údaje, robíte tak výslovne na dobrovoľnej báze. Vaše osobné údaje spracúvame a využívame iba na účel, na ktorý nám boli poskytnuté. Najmä na spracovanie Vašich otázok, objednávok (prihlášok). Na poskytovanie Vami využívaných služieb poverujeme čiastočne dodávateľov (sprostredkovateľov), ktorým sú na realizáciu zákazky odovzdané iba nevyhnutne potrebné a účelovo viazané osobné údaje.

Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?

Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje spracúvame do dobu 5 rokov.

Čo sú cookies a ako sa používajú?
Aby sme Vám zabezpečili čo najkomfortnejšiu návštevu našej internetovej stránky, používame pri zobrazení našej ponuky cookies. Pri tzv. cookies sa jedná o malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú v medzipamäti internetového prehliadača návštevníka stránky. Upozorňujeme Vás, že niektoré z týchto cookies sa prehrávajú z nášho servera, či servera nášho partnera, do Vášho počítačového systému, pričom sa jedná najmä o takzvané na miesto sa vzťahujúce cookies. Tieto cookies sa vyznačujú tým, že sa po ukončení používania internetového prehliadača automaticky z Vášho počítačového systému vymažú. Iné cookies ostávajú vo Vašom počítačovom systéme a umožňujú nám Váš počítačový systém pri Vašej ďalšej návšteve znova rozpoznať (tzv. dlhodobé cookies). Ďalšie zaznamenávajú ako dlho sa na stránke zdržíte, a ktoré naše stránky si prechádzate. Po určitej dobe sa súbor cookie z prehliadača automaticky odstráni. Cookies používané na našej webovej stránke nám neumožňujú konkrétnu identifikáciu užívateľa stránky. Používanie cookies na účely merania návštevnosti nášho webu považujeme za náš oprávnený záujem. Ich nasadenie odôvodňujme oprávneným záujmom na základe čl. 6 ods. 1, písm. f) nariadenia o GDPR. Náš oprávnený záujem odvodzujeme z verejnoprospešného účelu našich internetových stránok. Samozrejme, naša webová stránka sa dá používať aj v režime, ktorý nepovoľuje cookies. Ten si môžete nastaviť vo Vašom prehliadači. Ako Váš internetový prehliadač nastaviť tak, aby sa neukladali žiadne cookies (ich využitie zakázať úplne) na pevnom disku resp. aby boli už uložené cookies opäť vymazané sa informujte prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo Vašom internetovom prehliadači alebo u výrobcu softvéru o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies. Bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť internetových stránok. V prípade ich blokovania, deaktivácie, môže byť funkčnosť našej stránky obmedzená.

Linky k iným internetovým stránkam
Naša internetová stránka zahŕňa linky (odkazy) aj k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach. Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link (URL odkaz) odkazoval. Za cudzie pokyny je prevádzkovateľ zodpovedný iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám
Na zabezpečenie niektorých aktivít (napríklad na vedenie štatistík, analýza návštevnosti, SEO) používame na to určené produkty a služby ďalších spoločností. Tie sú tzv. sprostredkovateľom a môžu prísť do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi. Ide o profesionálne spoločnosti, ktoré ochránia osobné údaje na najvyššej úrovni. Okrem našich sprostredkovateľov môžeme Vaše osobné údaje zverejniť alebo sprístupniť na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.

Ustanovenia ochrany údajov pre službu Google Analytics na internetovej stránke
Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové (dočasné) súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi od Googlu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť náležitým nastavením softvéru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en . Všimnite si, prosím, že použitie zásuvného modulu prehliadača v príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/. Získavaniu údajov službou Google Analytics môžete tiež zabrániť tak, že kliknete na nasledujúci odkaz https://adssettings.google.com/u/0/authenticated?hl=cs . V tomto prípade sa vo vašom počítači uloží súbor cookie opt-out, ktorý zabráni budúcemu získavaniu vašich údajov pri návšteve tejto internetovej stránky.

Miesto spracovania osobných údajov
Osobné údaje spracúvame v krajinách Európskej únie. Niektorí naši sprostredkovatelia (napr. Google), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území tretích krajín (mimo Európskej únie).

Zabezpečenie a ochrana Vašich osobných údajov
Osobné údaje, ktorými disponujeme chránime v najväčšej možnej miere pred ich únikom, zneužitím alebo poškodením. Súbory, ktoré obsahujú osobné údaje sú chránené heslom, má k nim prístup obmedzený počet pracovníkov a spolupracovníkov. Uisťujeme Vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, ako ich chrániť, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce. Okrem našich pracovníkov, spolupracovníkov a sprostredkovateľov nemá k Vašim osobným údajom prístup žiadna tretia strana, iba v prípade, že to je nevyhnutné pre naplnenie účelu, pre ktorý ste nám osobné údaje poskytli.

Aké mám možnosti postupovať proti ukladaniu údajov?
V súvislosti s ochranou vašich osobných údajov máte široké práva. Máte právo na základe písomnej žiadosti bezplatne vyžadovať informácie o spracúvaných osobných údajoch týkajúcich sa Vašej osoby. Máte právo za určitých podmienok požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré spracúvame na účel oprávneného záujmu a tiež na účely marketingu. Zároveň máte právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním. Okrem toho máte právo na opravu, blokovanie a vymazanie týchto osobných údajov. Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. Obráťte sa prosím v takýchto prípadoch písomne na našu adresu
info@doh.sk. Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám v tejto súvislosti poskytneme akékoľvek informácie, sme za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnení požiadať Vás o doplnenie údajov a informácií.

Úrad na ochranu osobných údajov
Právo na sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov máte kedykoľvek. Môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, sídliaci na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Budeme však veľmi radi, ak sa v takomto prípade obrátite najprv na nás, ochotne prípadné nedostatky odstránime.

Máte otázky? Ako nás môžete kontaktovať?
Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás v tejto súvislosti prostredníctvom e-mailu
info@doh.sk.

Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú platné od 25. 5. 2018. Akékoľvek budúce zmeny vyššie poskytnutých informácii budú uvedené na tejto webovej stránke a, ak to bude nevyhnutné, budú Vám zároveň oznámené prostredníctvom e-mailu.

 

 


 


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com

                                                              Ochrana osobných údajov