Úvod Program Informácie

Kontakty

SK  | DE

 
 
 
Program kongresu

Termín konania: 12. november 2015
Miesto konania: Bratislava, Kongresové centrum Technopol
Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod.  
Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)
Večerná diskusia: od 16.00 - 18.00 hod.
Téma diskusie: Financovanie komunálnych odpadov. Vstup voľný. 

Prihláška / Anmeldung

Program kongresu DOH 2015

Programový výbor DOH:
Ing. Ľubomír Augustín, Ing. Elena Bodíková PhD., Ing. Peter Gallovič,
RNDr. Peter Krasnec, PhD. MBA, RNDr. Vladimír Žúbor

 

8.30 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 11. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Ing. Vojtech FERENCZ, PhD., štátny tajomník MŽP SR
Mag. Patrick SAGMEISTER, obchodný radca Rakúskeho veľvyslanectva 

Moderuje: Peter Zemaník
   

I. blok

Úspešný príbeh - triedený zber komunálnych odpadov v rakúskych
a nemeckých obciach
9.15
 
Triedený zber zložiek komunálneho odpadu v konkurenčnom prostredí systémov zberu a zhodnocovania v Rakúsku
Dr. Christian KERI  |  konateľ Reclay Österreich GmbH
V posledných dvoch desaťročiach zaznamenalo Rakúsko nebývalý vzostup úrovne triedeného zberu a zhodnocovania zložiek komunálneho odpadu. Dr. Keri bol aktívnym účastníkom týchto procesov. Vo svojej prednáške sa zameral na vysvetlenie historických súvislosti, ktoré sa podpísali pod tento úspešný príbeh. V jeho prezentácii však zarezonujú aj otázky venované mechanizmom ovplyvňujúcim férovú súťaž systémov zberu a zhodnocovania.
9.35 Skúsenosti obcí s triedeným zberom zložiek komunálneho odpadu v Rakúsku
Mag. Dr. Johann MAYR
 |  spolkový koordinátor ARGE Österreichischer Abfallwirtschaftsverbände (Asociácia rakúskych zväzov odpadového hospodárstva)
Johann Mayr má dlhoročné bohaté skúsenosti s nakladaním s odpadmi na komunálnej úrovni. Aké kroky predchádzali súčasným výsledkom, ktoré dosahuje Rakúsko v oblasti komunálnych odpadov? Aké sú jeho odporúčania pre zástupcov slovenských obcí a miest pre oblasť komunálnych odpadov?
9.55 Nakladanie s komunálnymi odpadmi v spolkovej krajine Sasko
DI Hans-Dieter KOWALSKI | vedúci oddelenia surovinového hospodárstva Ministerstva životného prostredia a pôdohospodárstva spolkovej republiky Sasko
Sasko je menšia nemecká spolková krajina z bývalej socialistickej NDR. I keď je takmer trikrát menšia ako Slovensko, žije v nej viac ako 4 mil. obyvateľov. Ako sa podarilo tejto východnej spolkovej krajine integrovať do nemeckého odpadového hospodárstva a aká je jeho súčasná výkonnosť? Aké sú princípy stanovenia výšky miestnych poplatkov za KO, ako vzdelávajú verejnosť?
  Diskusia
  Prestávka na kávu
   
II. blok I. časť - Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch - Očakávania
10.55 Pohľad na nový zákon o odpadoch z hľadiska praxe 
Ing. Peter GALLOVIČ | konateľ E.P.A spol. s r.o.
Nový zákon o odpadoch, ktorý nadobúda účinnosť od 1.1.2016 prináša aj niektoré zmeny a doplnenia v oblasti nakladania s odpadmi. Napriek tomu, že ešte nie sú praktické skúsenosti z ich uplatnením a realizovaním v praxi, je potrebné na niektoré poukázať, aby nevznikli pochybnosti pri ich aplikovaní a aby bolo zrejmé, kde môžu vznikať u podnikateľov najväčšie problémy.
11.15 Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch 
Ing. Elena BODÍKOVÁ, PhD. |  konateľka VIK s.r.o.
Prijatím nového zákona o odpadoch je potrebné prijať aj nové vykonávacie predpisy k tomuto zákonu. Čo obsahujú navrhované vyhlášky a výnosy MŽP SR? Aký je aktuálny stav legislatívneho procesu a aké sú predpokladané termíny publikácie jednotlivých vyhlášok?
11.35 Východiská pre pôsobenie OZV v podmienkach SR
Ing. Claudia GETTLEROVÁ | konateľka RECobal s.r.o.
Krátke dejiny triedeného zberu komunálneho odpadu v SR. OZV - skutočná šanca na zmenu? Slovenské špecifiká verzus ciele EÚ.
  Diskusia
  Slávnostné udeľovanie Cien Zlatý mravec 2015
  Prestávka na obed
   
III. blok II. časť - Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch - Súvislosti
13.25 Súvislosti zákona o odpadoch s obchodným zákonníkom, zákonom o verejnom obstarávaní a daňovými predpismi
Mag. Annamária TÓTHOVÁ  | partnerka Dvořák, Hager & Partners, advokátska kancelária s.r.o.
Čo sa stane s teraz platnými zmluvami obcí, zberových spoločností, výrobcov a oprávnených organizácii/kolektívnych systémov? Bude obec ešte služby v odpadovom hospodárstve verejne obstarávať? Môže byť využívanie triediacej linky obce od nového roka daňovým problémom?
13.45 Pohľad na nový zákon o odpadoch z hľadiska európskeho práva
JUDr. Radovan PALA, Ph.D. LL.M. |  partner TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Právo EÚ výrazne upravuje oblasť odpadového hospodárstva. Mnohé ustanovenia v novom zákone o odpadoch sú transpozíciou európskych pravidiel. V texte je však možné nájsť viacero ustanovení, ktoré vyvolávajú pochybnosti o tom, či boli naplnené požiadavky európskeho práva.
14.05 Nové povinnosti obcí pri nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 
Branislav MOŇOK | podpredseda Priatelia Zeme - SPZ
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi v SR je na nedostatočnej úrovni. Čo nové v tomto smere prináša nový zákon o odpadoch? Čo to bude znamenať v praxi? Budú tieto opatrenia postačovať na splnenie cieľov vyplývajúcich z európskych smerníc?
14.35 Odpad dneška, surovina zajtrajška  
Ing. Jordan MANDALOV  | obchodný riaditeľ BRANTNER Slovakia s.r.o.
Skládka odpadov - zdroj energie budúcnosti
Palivo z odpadu - od priemyslu pre priemysel
Zvyšky zo spaľovania odpadu - stavebný materiál zajtrajška
  Diskusia
  Občerstvenie
   
  DOH +
16:00 Moderovaná diskusia s pozvanými hosťami
Čo prinesú avizované zmeny v oblasti financovania komunálnych odpadov?

Diskutujte s nami! Vstup voľný.
 
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť! Prihláška
 

 
 
 
 
   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com