Úvod Program Informácie

Kontakty

SK | DE

 
 
 
Program

Termín konania: 23. november 2017
Miesto konania:
Bratislava, Kongresové centrum Technopol
Časové trvanie: od 9.00 - 16.00 hod.  
Rokovacie jazyky: slovensky, nemecky (simultánne tlmočenie zabezpečené)
Večerná diskusia: od 16.00 - 18.00 hod.
Téma diskusie: Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva
                         pre rok 2020?
(Vstup na diskusiu voľný). 

Prihláška / Anmeldung
Program kongresu DOH 2017

Zmena programu vyhradená!

8.30 Registrácia
9.00 Oficiálne otvorenie 13. ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 
Moderuje: Peter Zemaník
   

I. blok

  Európske a národné politiky odpadového hospodárstva 

9.15 - 10.35
 

  Mario Simon  Martina Ableidinger

Zámery MŽP SR v oblasti odpadového hospodárstva SR

Eleonóra Šuplatová / Ministerstvo životného prostredia SR (SR)

Informácia o aktuálnom stave odpadového hospodárstva Slovenskej republiky

Legislatívne zmeny v oblasti plnenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov obalov v Nemecku
Mario Simon / Reclay Group GmbH (DE)
Základné informácie o fungovaní kolektívnych systémov pre plnenie obalových povinností v Nemecku. Informácia o aktuálnych legislatívnych zmenách.

Viedeň ako príklad uplatňovania politiky odpadového hospodárstva na komunálnej úrovni
Martina Ableidinger / Magistrát mesta Viedeň - MA48 (AT)
Hlavné ciele mesta Viedeň pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, prax pri predchádzaní vzniku odpadov, systémy opätovného využívania a zhodnocovania odpadov

Hugo-Maria SchallyAkčný plán Európskej komisie pre obehové hospodárstvo
Hugo-Maria Schally / DG Environment (EK), oddelenie udržateľnej výroby, výrobkov a spotreby
- video prenos (DE)
Predstavenie nových cieľov EÚ v horizonte roku 2030

10.35 - 10.50 Diskusia
10.50 - 11.10 Prestávka na kávu
   

II. blok

  Inovácie pri využívaní potenciálu odpadov

11.10 - 12.10

Radek Staňka  Michaela Ploszeková  Juraj Číž

Zavádzanie motivačného triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
Radek Staňka / ISNO IT, s.r.o. (CR)
Cieľom inteligentných systémov nakladania s odpadmi na komunálnej úrovni je vyššia miera vytriedenia zložiek komunálnych odpadov, zníženie množstva zmesového odpadu a spravodlivejšia výška poplatkov

Aspekty systémového a udržateľného nakladania s odpadmi v priemysle
Michaela Ploszeková / Volkswagen Slovakia, a.s. (SR)
Zabezpečenie odpadového hospodárstva od plánovania vzniku odpadov, výberu odberateľov odpadov, vedenia evidencie až po plnenie strategických cieľov

Zhodnocovanie odpadov v cementárenskom priemysle. Súčasný stav a potenciál do budúcnosti
Juraj Číž /  Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky (SR)
Nezastupiteľná úloha energetického zhodnocovania odpadov v rámci obehového hospodárstva

12.10 - 12.25

Diskusia
   

12.25 - 13.00

  Slávnostné vyhlásenie Cien odpadového hospodárstva
  Zlatý mravec za rok 2017
   

13.00 - 14.00

Prestávka na obed
   

III. blok

  Nakladanie s odpadmi v SR

14.00 - 15.00

Annamária Tóthová  Jozef Turčány  Peter Krasnec 

Limity zhodnocovania a recyklácie – povinnosť štátu alebo výrobcov?
Annamária Tóthová, Dvořák Hager & Partners, advokátska kancelária, s.r.o. (SR)
Informácia o európskych právnych normách zameraných na stanovenie limitov zhodnocovania a príklady ich uplatňovania vo vybraných členských štátoch

Komunálne odpadové hospodárstvo z pohľadu ZMOS
Jozef Turčány | Združenie miest a obcí Slovenska (SR)
Skúsenosti s 2 ročnou aplikáciou zákona o odpadoch v praxi z pohľadu samospráv

Podnikatelia a odpadové hospodárstvo
Peter Krasnec | Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (SR)
Zhodnotenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov - bariéry a návrhy na zlepšenie, kontrolu a nápravu. Pomenovanie aktuálnych problémov odpadového hospodárstva ako napr. vydávanie súhlasov na zber a recykláciu odpadov okresnými úradmi ŽP, evidencia odpadov, konkurenčne prostredie a pod.

15.00 - 15.20

Diskusia

15.20 - 16.00

Občerstvenie
 

    DOH +

  TIP: Moderovaná večerná diskusia s pozvanými hosťami
16:00 - 18.00 Splní Slovenská republika ciele odpadového hospodárstva
stanovené pre rok 2020?
Príďte diskutovať s pozvanými hosťami! Vstup na diskusiu voľný.
Moderuje: Ľubomír Augustín.
 

 
Tešíme sa na Vašu účasť!
 

 
 
 
   
Partneri podujatia    


Reclay Slovensko, člen Reclay Group
bratislava@reclay-group.com